Rozbor básně

Básnické prvky se dají různými způsoby kombinovat a vzhledem k tomu, že jich je velké množství, je třeba mezi nimi rozlišovat. Na středních školách učitelé žádají rozbory pomocí jednotlivých trop a figur, které (pro někoho bohužel) jsou maturitním standardem.

otevřená bible

Nejprve je potřeba si říci základní pojmy.

1)      Verš: jedná se o jeden řádek básně.

2)      Strofa: znáte jí spíše pod názvem sloka. Jedná se o úsek poezie, který se skládá z několika veršů. Podle tohoto počtu se pak může dílo rozlišit, jako například dvojverší, čtyřverší, a tak dále…

3)      Rým: jedná se o způsob, kterým se střídají slova, která jsou si zvukově podobná.
Rozlišujeme jej dále:


a.       Obkročný (a, b, b, a)


b.       Střídavý (a, b, a, b)


c.       Postupný (a, b, c, d)


d.       Sdružený (a, a, b, b)


e.       Další kombinace

4)      Refrén: opakuje se na konci každé sloky.

Jednotlivé části rozboru jsou pak velice prosté. Je pouze důležité naučit se definice a jejich použití.
popsané papíry

·         Epizeuxis: jedná se o opakování jednoho, či více slov v rámci jediného verše.

·         Epiteton: nebo také básnický přívlastek. Jedná se o přívlastek shodný, nebo neshodný, který se vztahuje k podstatnému jménu. (např.: lesklý měsíc, …)

·         Anafora: je opakování jednoho verše.

·         Metafora: přirovnání dvou věcí, či situací na základně vnější podobnosti. Ne tedy na základě podobnosti fyzické, ale na základě podobných vlastností, a tak podobně.

·         Metonymie: pravý opak metafory. Jde právě o fyzickou podobnost dvou faktorů, věcí, lidí, a dalších.

·         Personifikace: přiřazení lidských vlastností věcem, či zvířatům (např.: slunce vyrostlo nad obzorem, …)

·         Archaismy: zastaralé výrazy, které bychom dnes již s největší pravděpodobností nepoužili.

·         Přirovnání: v podstatě jde o určení toho, že něco je jako něco jiného. Nejdůležitější je právě slovo „jako“, případně „jak“.

·         Aliterace: stejné počáteční hlásky na začátku po sobě následujících slov.

·         Antiteze: protikladná tvrzení

·         Epifora: opakování stejných slov na konci řádků.

·         Apostrofa: oslovení neživého objektu.

·         Synekdocha: zaměnění celku za část.

·         Oximoron: jevy, které se navzájem vylučují.

Pokud si tyto zapamatujete, bude pro vás rozbor básně hračkou!